(Fuel)

Items Using Category
Bomber IceLV 31
Lightning QuartzLV 33
MegacraftLV 25
HayLV 8
IngotLV 10
TincLV 15
Dry MetalLV 20
Ster MetalLV 25
SilvatiteLV 30
GoldsteinLV 35
PlatineLV 40
HalmoliumLV 45
Angel StoneLV 50
SaltLV 6